Strategia marketingowa jest to proces, za którego przygotowanie i wdrożenie najczęściej odpowiada kadra kierownicza.Strategia analizuje i koncentruje wybrane zasoby firmy aby w efekcie jej wdrożenia osiągnąć cel główny. Celem tym może być zdobycie bazy nowych Klientów, wypromowanie nowych towarów lub produktów, zwiększenie udziału firmy w rynku czy też działania PR związane z pozytywnym wizerunkiem firmy i obsługą Klienta. Efektem przygotowania i wdrożenia strategii marketingowej jest zwiększenie sprzedaży, a w konsekwencji stworzenie przewagi konkurencyjnej. 

 

Etapy tworzenia Strategii Marketingowej w Content Hero!

 

#1 - Cel firmy.

Cel firmy to inaczej główna misja zazwyczaj zawierająca się w jednym słowie "SPRZEDAŻ".
Osiągnięcie celu wymaga oczywiście wprowadzenia strategii marketingowej w życie. Osiągnięcie elementów musi zostać oznaczone w czasie a ich realizacja powiązana jest z implementacją zawartych w strategii działań.

Bardzo często do określenia celów firmy wykorzystuje się regułę SMART :
  • S jak Simple - cel musi być prosty i konkretnie ustalony
  • M jak Measurable - cel musi być mierzalny
  • A jak Achievable - cel musi być realny do osiągnięcia 
  • R jak Realistic - cel powinien przynieść realną wartość firmie
  • T jak Time-bound - cel powinien mieć dokładnie wyznaczone ramy czasowe

Celem firmy może być: zwiększenie sprzedaży o 25% w skali 12 miesięcy lub zwiększenie ilości leadów przekazywanych do działu handlowego z kanału internetowego o 20% w okresie kwartału.

#2 - Plan i zadania marketingowe

Plan marketingowy jest niczym kompendium wiedzy mówiącym Co, Jak, Gdzie, Kiedy ma wykonać określony pracownik lub dział firmy by w efekcie osiągnąć cel ustalony w strategii.

Przydzielając zadania do określonych osób oraz planując ich wykonanie kluczowym aspektem jest przestrzeganie ram czasowych oraz budżetu przeznaczonego na projekt.

Każde opóźnienie generuje koszty (np. dostęp do narzędzi, pracę ludzką, etc.) lub stratę (np. opóźnienie startu kampanii powoduję stratę w sprzedaży produktów w kanale internetowym).

#3 - Analiza SWOT

Analiza SWOT jest jedną z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych pozwalających uporządkować informacje związane z obecną sytuacją firmy oraz działań marketingowych.

Analiza SWOT polega na segregacji informacji pod katem czterech głównych czynników:

S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi przewagę badanego obiektu (firmy, usługi, produktu, kanału promocji)
W (Weaknesses) – słabe strony: wady, niedociągnięcia badanego obiektu (firmy, usługi, produktu, kanału promocji),
O (Opportunities) – szanse: szanse na osiągniecie zakładanego celu
T (Threats) – zagrożenia: zagrożenia obecne i przyszłe oraz ich następstwa, które mogą zagrozić badanemu obiektowi (firmy, usługi, produktu, kanału promocji)

 

 

#4 - Analiza grupy docelowej

Grupa docelowa to baza osób, które pod wpływem prowadzonych działań marketingowych założonych w planie mają wykonać określoną akcję.

Grupa docelowa powinna być podzielona i przeanalizowana pod kątem demografii, przyzwyczajeń, zachowań konsumenckich, potrzeb oraz oczekiwań względem produktu.

Analiza grupy docelowej może opierać się na danych własnych firmy, raportach dedykowanych lub branżowych jak również dedykowanych narzędziach analitycznych.

Skuteczne określenie potrzeb grupy docelowej jest jednym z gwarantów wykonania planu marketingowego.

#5 - Budżet marketingowy

Bez budżetu nie ma promocji.

Bez promocji nie ma Klientów.

Bez Klientów nie ma zamówień.

Bez zamówień nie ma zysku.

Bardzo często decydenci decydują się "ciąć" budżet marketingowy poszukując oszczędności. Takie działanie jednakowoż ma krótkie nogi, ponieważ jak widać powyżej dopiero szerokie spectrum działań może wygenerować określony zwrot z inwestycji.

#6 - Wdrożenie działań i kontrola budżetu

Oczywiście ściśle ustalony budżet wraz z realnie zaplanowanymi działaniami powinien być okiem w głowie kierownika projektu, który odpowiada za wykonanie planu.

Założone w strategii efekty działań i ROI (zwrot z inwestycji) powinny realnie odzwierciedlać rynkowe prognozy i doświadczenia z poprzednich kampanii reklamowych związane z wybranym kanałem promocji.

Skuteczność prowadzonych działań można mierzyć pod kątem ilości transakcji sprzedaży, zapytań ofertowych, wygenerowanych leadów, przejść do strony docelowej.

Każdorazowo konieczna jest także stała optymalizacja źródeł promocji i ich efektywności.